Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies Gebruik van sessie cookies Tracking cookies van onszelf Tracking cookies van onze adverteerders Google Analytics Social Media interactie Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden. Meer informatie over cookies?
www.biller.nl vraagt u éénmalig om het gebruik van cookies toe te staan. Meer informatie  
inloggen

Deel deze pagina via:

Stuur aan een vriend

Algemene leverings- en gebruiksvoorwaarden Biller B.V.

Klik hier om de PDF-versie te downloaden.

Algemene voorwaarden voor de aanbieding, verkoop, gebruik en levering van hard- en software en voor adviserings- en onderhoudswerkzaamheden van Biller BV te Enschede, ingeschreven bij de K.v.K. te Enschede onder nummer: 08226476.

Artikel 1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

afnemer: de opdrachtgever van Biller B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Biller B.V. en een afnemer waarop Biller B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele inkoopvoorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing.
 2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/ bedingen kan de afnemer slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Biller B.V. zijn aanvaard.
 3. De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op opdrachten met een repeterend karakter en op later met Biller B.V. gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 4. Indien op basis van mondelinge afspraken reeds met de uit te voeren werkzaamheden wordt begonnen voordat e.e.a. schriftelijk vastgelegd is, dan geschiedt zulks onder de bepalingen als in deze algemene voorwaarden vastgelegd.
 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Biller B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. De door Biller B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Biller B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd.
 3. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., andere belastingen, rechten of importheffingen die voor de levering of prestatie mochten worden geheven of ingevoerd, kosten van transport en verzekering, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel in deze algemene voorwaarden of in de opdrachtbevestiging is opgenomen. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro's.
 4. Indien na het doen van een aanbieding, c.q. na het sluiten van een contract, één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, is Biller B.V. gerechtigd de aangeboden, c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ingevolge voorzienbare omstandigheden.
 5. Het in het voorgaande lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van producten die ten gevolge van een wijziging van de valutakoers duurder zijn geworden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Biller B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Biller B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Biller B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Biller B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Biller B.V. zijn verstrekt, heeft Biller B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
 4. Biller B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Biller B.V. is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Biller B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Afnemer is gehouden alvorens de door Biller B.V. geleverde diensten/ producten in gebruik te nemen deze eerst in een proefomgeving te testen. Eventueel daarbij blijkende tekortkomingen dienen onverwijld aan Biller B.V. gemeld te worden
 7. Afnemer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de programmatuur van Biller B.V. en van de door Biller B.V. te verlenen diensten, voor de invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures, alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig – in elk geval op de door de programmatuur aangegeven momenten – maken van backups van databestanden. Ook zal afnemer door Biller B.V. aan afnemer verstrekte updates en dergelijke tijdig en op juiste wijze (doen) installeren. Het is afnemer niet toegestaan programmatuur te wijzigen c.q. aan te vullen en/of, zelf of met behulp van derden, zulks op straffe van een te verbeuren boete van € 50.000,00, alsmede directe ontbinding/beëindiging van de overeenkomst. Tevens komt als gevolg van dergelijke wijzigingen elke aansprakelijkheid zijdens Biller B.V. te vervallen en vervalt tevens elke vorm van garantie. Indien is overeengekomen, dat afnemer materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden c.q. de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de afnemer Biller B.V. derhalve schriftelijk ingebreke te stellen, waarbij nog een laatste redelijke termijn zal worden gesteld waarbinnen de opdracht alsnog voltooid dient te worden. Overschrijding van bedoelde termijnen zal nimmer kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van Biller B.V. voor eventueel gelden schade.

Artikel 6. Levering

 1. Levering vindt plaats af kantoor van Biller B.V. of vanaf een door Biller B.V. daartoe aangewezen plaats door de mededeling van Biller B.V. dat de zaken gereed liggen of indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, door feitelijke afgifte of door installatie ten kantore van de afnemer. Dit is slechts anders indien tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen dat levering elders dan ten kantore van Biller B.V. plaats heeft.
 2. Vervoer en verzending van het product vindt plaats op verzoek van de afnemer en voor rekening en risico van de afnemer, tenzij installatie van software ten kantore van de afnemer is overeengekomen.
 3. Biller B.V. zal een zending op verzoek van de afnemer voor diens rekening verzekeren. Aanspraken wegens transportschade zullen door de ontvanger schriftelijk bij de vervoerder geldend gemaakt worden. Daarom adviseert Biller B.V. een als beschadigd herkenbare verzending slechts onder schriftelijk voorbehoud van alle aanspraken op schadevergoeding tegen de transportonderneming in ontvangst te nemen.
 4. Dadelijk nadat de zaken door Biller B.V. zijn geleverd als bedoeld in lid 1 draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die door of aan deze zaken mocht ontstaan.
 5. Het risico van schade of tenietgaan ten tijde of ten gevolge van tijdelijke opslag en/ of bewaring doordat de afnemer de zaken niet afhaalt of in ontvangst neemt is voor rekening van de afnemer.

Artikel 7. Conformiteit

 1. Ten aanzien van afmetingen, gewichten, maten, samenstelling, kleuren en eigenschappen van alle producten behoudt Biller B.V. zich bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor.
 2. Voorzover Biller B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van gegevens door of namens de afnemer, hoe dan ook aan Biller B.V. verstrekt, staat deze jegens  Biller B.V. in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Biller B.V. zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Biller B.V. de afnemer hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Biller B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Indien Biller B.V. dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal afnemer Biller B.V. desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop afnemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Afnemer vrijwaart Biller B.V. voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door afnemer wordt gehouden of waarvoor afnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Biller B.V. toegerekend moeten worden.
 3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Biller B.V. verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij afnemer. Afnemer staat er jegens Biller B.V. voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Afnemer vrijwaart Biller B.V. tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien Biller B.V. op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Biller B.V. staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 5. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Biller B.V. gerechtigd afnemer toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Biller B.V. is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Afnemer behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Biller B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Biller B.V..

Artikel 10. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Opslag en overdracht van informatie

 1. Biller B.V. is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldig opslag van de van de afnemer afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Biller B.V. geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. Het risico terzake van beschadiging of verloren gaan van bij Biller B.V. of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de afnemer.
 3. Het risico terzake van beschadiging of verloren gaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de afnemer, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdracht-gever, Biller B.V. of derden.
 4. De afnemer vrijwaart Biller B.V. voor alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het verloren gaan van de in de voorgaande leden bedoelde informatie.
 5. Indien bij het onderhoud van programmatuur, daaronder begrepen basissupport, of andere dienstverlening door Biller B.V. gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. Biller B.V. is niet aansprakelijk voor verminking, onderschepping of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 6. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Biller B.V. mogelijk te maken zal de afnemer Biller B.V. steeds tijdig alle door Biller B.V. nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en medewerking daartoe verlenen. Zo zal afnemer ter bevordering van de ontwikkeling en periodieke controle van de beschikbaar gestelde software en licenties aan Biller B.V. elektronisch toegang verschaffen via nader vast te stellen protocollen en daarvoor bestemde programmatuur van Biller B.V.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Biller B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Biller B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software, upgrades, aanvullingen enz. zijn en blijven het (intellectueel) eigendom van Biller B.V. en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Biller B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Biller B.V. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maanden in acht te nemen.
 2. Indien afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Biller B.V. nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Biller B.V. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 is de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend. Biller B.V. kan alsdan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de afnemer geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de afnemer niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Biller B.V. zal wegens ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Biller B.V. op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • na het sluiten van de overeenkomst aan Biller B.V. ter kennis gekomen omstandigheden geven Biller B.V. goede grond te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Biller B.V. de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is Biller B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Biller B.V. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde producten dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden c.q. ontvangst van de betreffende producten schriftelijk te worden gemeld aan Biller B.V..
  De afnemer is gehouden om na het meedelen van de klacht het gebruik van de betreffende producten te staken teneinde complicaties voor Biller B.V. te vermijden. Afnemer zal alle medewerking verlenen aan eventueel onderzoek van de klacht, bij gebreke waarvan Biller B.V. de klacht niet in behandeling behoeft te nemen. Het staat afnemer niet vrij producten aan Biller B.V. te retourneren voordat Biller B.V. hiermee heeft ingestemd.
 2. Voor alle zaken of materialen die Biller B.V. op haar beurt geheel of gedeeltelijk van derden heeft betrokken, geldt de eventuele garantie die deze derde ten aanzien van het geheel of het gedeelte schriftelijk aan Biller B.V. heeft gegeven en feitelijk aan Biller B.V. geeft.
 3. Biller B.V. garandeert dat geleverde software behoorlijk functioneert. Klachten zullen gedurende 6 weken na levering of installatie kosteloos worden verholpen. Klachten wegens het niet behoorlijk functioneren van geleverde software zullen bij Biller B.V. worden ingediend per brief of per e-mail, waarbij, indien mogelijk, een schermafdruk van de foutmelding wordt bijgesloten. De geleverde software wordt gedurende een periode van 6 maanden na levering of installatie door Biller B.V. "up-to-date" gehouden.
 4. Indien een onderhoudscontract is afgesloten heeft dat contract uitsluitend betrekking op de door Biller B.V. geleverde software en programmatuur. Storingen en hinder die het gevolg zijn van hardware en software wijziging door of vanwege afnemer en/of derden vallen niet onder enige garantie of onderhoudsverplichtingen van Biller B.V. en zullen desgevraagd worden hersteld conform de geldende tarieven en vergoedingen van Biller B.V.
 5. Indien een klacht gegrond is, zal Biller B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten c.q. producten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de afnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening c.q. levering van producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Biller B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 16. Gebruiksrecht

 1. Gebruiksrechten zijn zonder schriftelijke toestemming van Biller B.V. niet overdraagbaar. Het is afnemer niet toegestaan de programmatuur te verhuren, verkopen, vervreemden, leasen, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.
 2. Het gebruiksrecht is van kracht, zodra Biller B.V. de betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen en deze Software Licentie Overeenkomst getekend en gewaarmerkt is door Biller B.V..
 3. Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan afnemer verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van afnemer zijn overeengekomen, komt aan afnemer het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt. Bij niet of niet tijdige betaling is Biller B.V. bevoegd de gebruiksrechten van afnemer te beperken danwel volledig op te schorten.
 4. Deze overeenkomst geeft de opdrachtgever het recht:
  • A. de software uitsluitend te installeren op het aantal werkplekken / server waarvoor het aantal gebruikerslicenties is afgesloten
  • B. gedurende de garantieperiode hernieuwde updates van de software van Biller B.V. te ontvangen. In het kader van de (licentie)overeenkomst worden onder nieuwe updates van de software, verbeteringen en wijzigingen van de software verstaan. Uitgesloten is hierbij het upgraden naar een jongere versie.
 5. In de (licentie)overeenkomst heeft het begrip "gebruik" de volgende betekenis en inhoud:
  1. de software te gebruiken voor het doel waarvoor deze software is ontwikkeld;
  2. het kopiëren van het geheel of een gedeelte van de software, zij het dat kopiëren van de software uitsluitend is toegestaan voor back-up doeleinden.
  3. het opslaan van een geheel of een gedeelte van de software in het systeem of een andere opslageenheid of diskette;
  4. gebruik maken van doch niet het kopiëren van het instructie- en documentatiemateriaal en overige informatiedragers behorende bij de software
 6. De eventuele eigendom van het uit hoofde van het contract geleverde roerende zaak/zaken gaat eerst op de afnemer over, nadat de vorderingen van Biller B.V. op de afnemer terzake van de door Biller B.V. aan hem krachtens contract geleverde of nog te leveren zaken, c.q. terzake van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, c.q. terzake van tekortschieten door de afnemer in de nakoming van een zodanig contract, integraal en met inbegrip van rente en kosten zijn voldaan.
 7. Alle kosten en schaden vallende op of belopen door de zaken gedurende de periode dat de eigendom nog niet is overgegaan komen ten laste van de afnemer.
 8. De afnemer zal zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust voldoende tegen brand, beschadiging en diefstal verzekeren. Zijn aanspraken terzake draagt hij op eerste verzoek aan Biller B.V. over.

Artikel 17. Honorarium

 1. Het bedrag dat aan vergoeding in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Biller B.V.. Deze tarieven worden de afnemer bij bevestiging of offerte danwel mondeling medegedeeld.
 2. Alle prijzen en kostenopgaven verstrekt door Biller B.V., zijn steeds exclusief het op het moment van factureren geldende btw-tarief.
 3. De tarieven van Biller B.V. worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 6 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien Biller B.V. met de afnemer een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Biller B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, indien dit het gevolg is van prijsstijgingen en indien Biller B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 18. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Biller B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim. De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsvertragingsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsvertragingsrente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zullen de vorderingen van Biller B.V. en de verplichtingen van de afnemer jegens Biller B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. De afnemer doet afstand van het recht op schuldvergelijking.
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de afnemer hoofdelijk voor de betaling van het bedrag der declaratie aansprakelijk.
 7. Indien de afnemer het bedrag der declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren aan Biller B.V. binnen 8 dagen na de declaratiedatum schriftelijk mee te delen op straffe van verval van het recht van reclame.
 8. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de afnemer ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
 9. Alle door Biller B.V. krachtens een overeenkomst aan afnemer geleverde stoffelijke zaken, zoals diskettes, CD-ROM’s en handboeken, blijven eigendom van Biller B.V. totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Biller B.V. zijn voldaan.
  Indien op door Biller B.V. krachtens een overeenkomst aan afnemer geleverde zaken beslag wordt gelegd, dient afnemer Biller B.V. hiervan terstond op de hoogte te stellen. De afnemer dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de afnemer verleende surséance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Biller B.V..

Artikel 19. Incassokosten

 1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is de afnemer verschuldigd over de eerste € 3.000,00- 15 % en over het meerdere
  10 %.
 2. Indien Biller B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

 1. Indien Biller B.V. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
  • A. De aansprakelijkheid van Biller B.V. is beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, echter met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Biller B.V. maximaal een bedrag van € 10.000,00 bedraagt.
  • B. In afwijking van hetgeen hierboven onder punt A is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 2. De in dit artikel 1e lid, A en B opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van Biller B.V. of haar leidinggevende-ondergeschikten.
 3. Biller B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van afnemer of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 4. Biller B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door producten c.q. diensten welke door derden aan Biller B.V. zijn geleverd en welke Biller B.V. aan de afnemer heeft geleverd.
 5. Afnemer vrijwaart Biller B.V. voor aanspraken van derden welke in relatie staan met afnemer.
 6. Biller B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeskundig gebruik door de afnemer van producten geleverd door Biller B.V..
 7. Biller B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van een uitvoeringstermijn.
 8. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voorzover de afnemer niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, almede indien de afnemer Biller B.V. niet binnen 3 weken na het constateren van de schade op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

Artikel 21. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Biller B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Biller B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Biller B.V. worden daaronder begrepen.
 2. Biller B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Biller B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Biller B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Biller B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Biller B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 22. Geschillenregeling

De rechter in de woonplaats van Biller B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Biller B.V. het recht haar afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 23. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Biller B.V. en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.